سالن های مرغ تخمگذار

2022/05/21 1301 بازدید
سالن های مرغ تخمگذار

سالن های مرغ تخمگذار

 

هزينه كمتر توليد بيشتر بحث اصلي اقتصاد است يعنی از نظر اقتصادي كاری بصرفه است كه با كمــترين هــــزينه بیشترین توليد را داشته باشد.

در مورد دام و طيور اين مسئله مهمتر است چون مسئله بازار روشهای مختلف نگهداری ،استرس ها ،بيماريها ،تغذيه، مكان نگهداری و … مطرح است.

چون مرغ تخمگذار حساس است بايد مكان نگــــهداری آن مناسب باشد يعني از نظر تهويه ،حرارت، دستـــــرسی به
دان و آب، بهداشت و…كمترين مشكل را داشته باشــــــــــد تا استرس ها باعث كاهش توليد نشوند.

سالن ها را می توان براساس معيارهای زيـــرطبقه بندی نمود :

 

1- ازنظر شكل ظاهری

– سالنهای باز
– سالنهای بسته

2- ازنظر بستر وسيستم نگهداری

– سالن با سيستم قفس
– سالن با بستر پوشال
– سالن با بسترنرده – پوشال
– سالن با بستر تمام نرده
– سالن با سيستم گودال عميق

3- از نظر دوره پرورش

– لانه مخصوص جوجه ها
– لانه مخصوص نيمچه ها
– لانه مخصوص مرغ های جوان
– لانه مخصوص مرغ های تخمگذار

سالن های مرغداری با سيستم باز:

در اين سالنها تهويه متكي به جريان طبيعي هواست و مشخصه اصلي اين سالنها وجود پنجره هایی در ديوارهای شمالی و جنوبــی آنهاست كه به ازاي هر 18-15 متر مربع فضاي كف يك متر مربع پنجره لازم است.

عرض سالن : بايد در حدود 2/12-8/9 متر باشد. عريض تر از اين در آب و هوای گرم به خوبی تهويه نمي شود و تجهيزات بيشتری لازم دارد و مشكلات بيشتری نيز دارد.

طول سالن: زمين، تجهيزات و تعداد جوجه هایی كه نگــهداری می شوند تعين كننده طول سالن می باشند.

 

ارتفاع سالن: بين پايه تا سقف بايد در حدود 4/2 متــر باشد. در مناطق گرمسير می توان 3 متردر نظرگرفت. سالن های با سيستــم نرده و يا سالن هایی كه محلی براي نگهداری كود در زير احداث شده است بايد 3/4 ارتفاع داشته باشند.

شكل سقف: معمولا شيرواني بوده وسايبانی ساختــه می شود كه علاوه بر تامين سايه از ورود باران به داخل جلوگيری می كند.
هواكش سقفی: می توان در سقف آن را نصب كرد.

فونداسيون و كف: پايه ريزی آن بايد محكم باشد و برای راحتی در شستن و حمل و نقل وسايل كف بايد سيمان يا مواد مشابه باشد.

جهت سالن ها: بايد درجهتی ساختــه شوند  كه حداكثر استفــاده از جريان طبيعی هوا و نورخورشيد شود.

 

سالن مرغداري با سيستم بسته:

اساس كلی سالن های باز و بسته مشابه است. سيستم كاملا بسته و فاقد پنجره است و كليه شرایط تا آنجا كـه امكان دارد درحد طبيعی است. هوا از طريق كانالهایی وارد سالن شده و از طريق هواكــش خارج می شود. براي روشنائی از لامپ استفاده می شود. عايق بندی خيلی مهم است. تهويه اين سالنها مشكل اما گرم كردن انها مشـــكل نیست.

عرض سالن: چون تهويه مكانيكی است  5/16-2/12  مترمناسب است و عريضتر از اين تهويه مشكل است.

 

تهویه ،کاهش سطح به ازای هرپرنده ،کارگرکمتر، باروری بالاتردرمرغهای مادر، جمع آوری بهترمدفوع وبهداشت باعث گـــردیده تا ابداعاتی درسیستمهای نگهداری رخ دهد برهمین اساس درقالب سالن بازوبسته چندین نوع سالن دیگررا ساختند.

۱-سالن های با سیستم قفس: دوران نگهداری مرغ تخمگذاربه سه مرحله پرورش ، رشد وتولید تقسیم می شود که ممکن است یک ، دو و یا هرسه مرحله در قفس نگهداری شوند.

مزایای قفس

– کنترل ، بهداشت ، واکسن ، دارو، انتخاب وحذف مرغها اسان است.

– کوکسیدیوزوکرچی حذف می شود.

– می توان تعداد مرغ بیشتری درواحد سطح نگهداشت.

– مرغها غذای دقیق می خورند وریخت وپاش غذا کمتر است.

– تخم مرغها تمیزتروشکستگی کمتری دارند.

معایب قفس

– سرمایه گذاری اولیه زیاد است.

– اگروسایل خودکار نباشد کارگر بیشتری نیازاست.

– مرغها از نظر فیزیولوزیکی وضعیت بدی دارند چون تحرک کمی دارند.

– بدلیل عدم استفاده ازنورخورشید ومواد فضـای گردش خود مرغها کاملا وابسته به جیره هستند .

– لکه خونی تخم مرغها بیشتر می شود .

– اثرعوامل محیطی روی مرغها زیاد است .

 

 

۲- سالن با بستر پوشال: مرغها روی بستر پوشال نگهــداری می شوند. دراین سالنها لانه های تخمگذاری وجود دارد که مــرغ برای گذاشتن تخم واردان می شود.

مزایا:

چون مرغها بستر رانوک می زنند کانی بالیسم کمتر می شود و کمتر با کمبود ویتامین های گروه ب مواجه می شوند. حرارت ناشی ازتخمیربسترکمک به گرم شدن لانه می کند. هزینه بسترکم است.

معایب:

– ابتلا به بیماریهای انگلی وعفونی زیاد است.

– بعلت گردوغبارابتلا به بیماریهای تنفسی زیاد است.

– نگهداری مرغ درواحدسطح محدودیت دارد.

– تعویض بستر در هر دوره گران تمام می شود.

۳ –سالن با بستر نرده – پوشال

مناسبترین نوع برای طیوری است که تخم مرغ کشی تولید میکنند بخصوص جوجـــه برای گله های مادرگوشتی تا بهترجفت گیری نمایند. گاهی بجای نرده از توری استفاده می شود که خوب نیست. حدود۶۰% ازکف باید نرده و ۴۰% پوشال باشد. عرض نرده ها ۵-۵/ ۲ سانتیمتر و فضای خالی بین انها ۵/۲ سانتی متر بــــوده و درجهت طول سالن نصب میگردند و ارتفاع آن از کف باید ۶۸ سانتی متر باشد.

نرده ها راهم دروسط وهم درکناردیوارنصب می کنند.آبخوری ودانخوری روی بسترنرده ای قرارمی گیرند. لانه های تخمگذاری هم وجود دارند.

مزایا:

– تعداد تخم مرغ بیشتری درواحد سطح تولید می شود زیرا سطــح مورد نیازپرنده کمتراست.

– تولید تخم مرغ هرپرنده بیشترازبسترتمام نردهای است.

– ازنظرتخم مرغ نطفه داربه بسترتمام نرده ای برتری دارد.

معایب:

– هزینه ان نسبت به تمام پوشال بیشتر است.

– تولید هرپرنده کمترازبسترتمام پوشال است.

– ازدحــام طیوردرقسمت نرده ای باعث افزایش تخم مرغ هــای کثیف می شود.

۴- سالن با بستر تمام نرده ای

سطح مورد نیاز برای هرپرنده نسبت به بسترپوشال کــمتراست و لوازم ساخت نرده ، اندازه نرده و فاصله بین نرده ها همانند نرده بسترنرده – پوشال است. برای گله های تخمگذار و مادر تخمگذار بسترخوبــی است و لانه تخمگذاری باید به اندازه کافی باشند.

 سالن با سیستم گودال عمیق

سالن با ارتفاع زیاد نیزنام دارد. دراین سیستم دونوع سالن مورد بحث است یکی درطبقه فوقانی که قفسه یا نرده روی انست ودیگری در زیرقرار گرفته وسقف ندارد که کود دران انباشتـه می شود. این

گودالها ۱/۲متر ارتفاع دارند که کود در آن خشک می شود. اکثراین سالنها دارای سیستم بسته هستند و هـوا از روزنه هایی وارد سالن شده و پس ازگرم شدن توسط هواکش به گودال کشیده شده و رطوبت کود را جذب می کند. بعد ازپایان هر دوره کود تخلیه می شود اما گـــاهی تا ۷ ســـال درهمان گودال نگهداری می شود.

ساختمان مرغداری ازنظردوره پرورش:

۱- لانه مخصوص جوجه ها یا اطاق مادر:

دراین لانه جوجه یک روزه را تا ۹-۸ هفتگی نگه می دارند.

۲- لانه مخصوص نیمچه ها:

بعد از ۶ هفتگی جوجه ها به این لانه منتقل می شوند و معمولا ۶-۴ هفته دراین لانه نگهداری می شود .

۳ – لانه مخصوص نگهداری مرغ های جوان :

از ۱۲ هفتگی تا چند روز قبل از شروع تخم گذاری مرغـ های جوان در این لانه نگهداری می شوند که لانه های انتظار هم می نامند .

۴- لانه مرغ تخمی :

چند روز قبل از شروع تخم گذاری مرغ ها را به این سالن منتقل میکنند و تا پایان دوره در این سالن نگـهداری می شوند . امروزه برای صرفه جویی جوجه ها را تا روز اول تـخم گذاری در یک سالن نگهداری می کنند و فقط هنــگام شروع تخم گذاری آنها را به سالن تولید منتقل می کنند .

 

 


اشتراک گذاری :

برچسب ها


مطالب مرتبط


برندهای تجاری شرکت زرین سنبل آذربایجان